Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1082/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do zatwierdzania unijnych środków ochrony lotnictwa Tekst mający znaczenie dla EOG