2005/67/ES: Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou krvotvornou nekrózou (IHN) u rýb (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 148)Text s významom pre EHP