2005/67/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 28. janvāris), ar ko groza I un II pielikumu Lēmumā 2003/634/EK, ar kuru apstiprina programmas par apstiprinātu zonu statusu un apstiprinātu audzētavu statusu iegūšanu neapstiprinātās zonās saistībā ar zivju vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 148)Dokuments attiecas uz EEZ