KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOna podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiejdotyczący stanowiska Rady w odniesieniu do przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję nr 633/2009/WE