Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5399 – Mubadala/Rolls Royce/JV) Text s významom pre EHP