Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5399 — Mubadala/Rolls Royce/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ