2011/528/UE: Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 24/09 (ex N 446/08) – Pomoc państwa dla zakładów energochłonnych na mocy austriackiej ustawy o ekologicznej energii elektrycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1363) Tekst mający znaczenie dla EOG