Pisemne zapytanie P-3802/10 Marc Tarabella (S&D) do Rady. Normy społeczne i środowiskowe w przypadku umowy o wolnym handlu między Kolumbią a Unią Europejską