Pisemne zapytanie P-005780/11 Marc Tarabella (S&D) do Komisji. Zakwalifikowanie przez WHO telefonów komórkowych jako urządzeń o rakotwórczym działaniu