Pisemne zapytanie P-011751/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Zwolnienie urzędników w Grecji