Становище на Комитета на регионите относно Клъстери и политика по отношение на клъстерите