Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Irlandię zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w odniesieniu do świadczenia regularnych połączeń lotniczych na terytorium Irlandii Tekst mający znaczenie dla EOG