Sprawa T-134/12 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 maja 2012 r. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc finansowa — Badania i rozwój — Zwrot wypłaconych zaliczek — Wniosek o zawieszenie wykonania — Nieuwzględnienie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)