Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (COM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS))