Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 30ής Ιανουαρίου 2020$