Sprawa C-43/10: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 września 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias i in. przeciwko Ypourgos Perivallontos i in. (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywy 85/337/EWG, 92/43/EWG, 2000/60/WE i 2001/42/WE — Wspólnotowe działanie w dziedzinie polityki wodnej — Przekierowanie biegu rzeki — Pojęcie „terminu” dla ustanowienia planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy)