Pisemne zapytanie E-6175/09 skierował: Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Stosowanie dyrektywy 2005/85/WE w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących nadawania i cofania statusu uchodźcy w Grecji