Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Sprawozdanie z oceny okresowej programu Erasmus Mundus na lata 2004-2008