Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 listopada 2008 r. Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 listopada 2008 r.#Postępowanie karne przeciwko Frank Weber.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Landgericht Siegen - Niemcy.#Dyrektywa 91/439/EWG - Wzajemne uznawanie praw jazdy - Tymczasowe zawieszenie prawa jazdy - Cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - Ważność drugiego prawa jazdy uzyskanego w innym państwie członkowskim w okresie obowiązywania tymczasowego zawieszenia.#Sprawa C-1/07.