Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 909/2011 z dnia 8 września 2011 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania