Pisemne zapytanie E-8866/10 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Składowanie gazu cieplarnianego w kryształach