Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9670 — APMC Group / GSEZ Cargo Ports / GSEZ Mineral Port / TIPSP / Arise) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 23/02