Wyrok Trybunału z dnia 3 października 2007 r. w sprawie E-1/07: postępowanie karne przeciwko A (Swoboda świadczenia usług przez prawników — Dyrektywa 77/249/EWG — Art. 7 Porozumienia EOG — Protokół 35 do Porozumienia EOG — Zasada nadrzędności i zasada bezpośredniego skutku — Wykładnia zgodna)