Sprawa C-35/11: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo) — Test Claimants in the FII Group Litigation przeciwko Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Artykuły 49 TFUE i 63 TFUE — Wypłata dywidend — Podatek dochodowy od osób prawnych — Sprawa C-446/04 — Test Claimants in the FII Group Litigation — Wykładnia wyroku — Unikanie podwójnego opodatkowania — Równoważność metod zwolnień i zaliczania — Pojęcia „stawki podatkowej” i  „odmiennego stopnia opodatkowania” — Dywidendy pochodzące z państw trzecich)