Forenede sager T-83/11 og T-84/11: Rettens dom af 13. november 2012 — Antrax It mod KHIM — THC (Radiateurs de chauffage) (EF-design — ugyldighedssag — registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer — ældre design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — andet helhedsindtryk foreligger ikke — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), forordning (EF) nr. 6/2002 — mættet kunstform — begrundelsespligt)