TITJUR Opinia rzecznika generalnego Trstenjak przedstawione w dniu 3 lutego 2009 r. # The Queen, na wniosek Mark Horvath przeciwko Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) - Zjednoczone Królestwo. # Wspólna polityka rolna - System wsparcia bezpośredniego - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 - Artykuł 5 oraz załącznik IV - Wymogi minimalne w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska -Utrzymanie dróg, na których obowiązuje prawo przechodu - Wdrożenie przez państwa członkowskie - Przeniesienie kompetencji na władze regionalne państwa członkowskiego - Dyskryminacja sprzeczna z prawem wspólnotowym. # Sprawa C-428/07. Horvath