Sprawa C-379/11: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative — Luksemburg) — Caves Krier Frères SARL przeciwko Directeur de l'Administration de l'emploi (Swobodny przepływ pracowników — Artykuł 45 TFUE — Pomoc na zatrudnienie bezrobotnych w starszym wieku i długotrwale bezrobotnych — Warunek zarejestrowania w biurze pośrednictwa pracy krajowego urzędu pracy — Warunek miejsca zamieszkania — Ograniczenie — Względy uzasadniające)$