Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4521 — LGI/Telenet) Tekst mający znaczenie dla EOG