Pisemne zapytanie E-004183/11 Niki Tzavela (EFD) do Komisji. Demonstracje