Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2008 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2008 , σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών