Pisemne zapytanie E-0348/10 skierował: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji. Zanieczyszczenie rzeki Chepelarska w Bułgarii spowodowane działalnością przedsiębiorstwa Gorubso-Laki