Pisemne zapytanie E-006425/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji. Nowy terminal LNG na wyspie Revithoussa