Sprawa C-148/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/923/EWG — Jakość wód, w których żyją skorupowce — Określenie wód, w których żyją skorupowce — Programy zmniejszenia zanieczyszczenia — Ustalenie parametrów kontroli)