Komission asetus (EY) N:o 1311/98, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1998, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta