Пускане на пазара и използване на биоциди ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на биоциди (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))