Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))#P7_TC1-COD(2009)0076 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 września 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych i uchylająca dyrektywę 98/8/WE Tekst mający znaczenie dla EOG#ZAŁĄCZNIK I#ZAŁĄCZNIK II#ZAŁĄCZNIK III#ZAŁĄCZNIK IV#ZAŁĄCZNIK V#ZAŁĄCZNIK VI#ZAŁĄCZNIK VII