Komission asetus (ETY) N:o 2220/85, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1985, maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta