Sprawa C-511/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH przeciwko Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Dyrektywa 97/7/WE — Ochrona konsumentów — Umowy zawierane na odległość — Prawo odstąpienia od umowy — Obciążenie konsumenta kosztami wysłania towaru)