Fendt Italiana TITJUR Opinia rzecznika generalnego Sharpston przedstawione w dniu 19 kwietnia 2007 r. # Fendt Italiana Srl przeciwko Agenzia Dogane - Ufficio Dogane di Trento. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Commissione tributaria di secondo grado di Trento - Włochy. # Dyrektywa 2003/96/WE - Wspólnotowych przepisy ramowe dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej - Zakres zastosowania dyrektywy - Oleje mineralne - Oleje smarowe przeznaczone do innych celów niż jako paliwo silnikowe lub grzewcze - Wyłączenie - Uchylenie dyrektywy 92/81/EWG - Krajowa regulacja podatkowa. # Sprawy połączone C-145/06 oraz C-146/06.