Απόφαση (ΕΕ) 2017/102 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 11ης Ιανουαρίου 2017, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/5 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (ΕΚΤ/2017/3)