Wykaz naturalnych wód mineralnych w Islandii i Norwegii zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 80/777/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dz.U. C 7 z 12.1.2006, s. 9 i Dodatku EOG nr 2 z  12.1.2006 , s. 1)