kohtuasi C-699/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 4. aprilli 2019. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus — Austria) — Allianz Vorsorgekasse AG (Eelotsusetaotlus — Riigihanked — Kutsealaste solidaarsete maksete haldamisega tegeleva hüvitiskindlustuskassaga liitumislepingute sõlmimine — Töötajate või nende esindajate nõusolekut vajava lepingu sõlmimine — Direktiiv 2014/24/EL — ELTL artiklid 49 ja 56 — Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted — Läbipaistvuskohustus)