Sprawozdanie Komisji dla Rady, parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Ocena Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)