Pisemne zapytanie P-1964/08 skierowane przez: László Surjána (PPE-DE) do Komisji. Czy posiadanie wcześniej wydanej wizy węgierskiej utrudnia wydanie nowej wizy Schengen?