Spojené veci T-345/08 a T-357/08: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2010 — Rubinstein a L’Oréal/ÚHVT — Allergan (BOTOLIST a BOTOCYL) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovné ochranné známky Spoločenstva BOTOLIST a BOTOCYL — Skoršie národné obrazové a slovné ochranné známky BOTOX — Relatívny dôvod zamietnutia — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009)“ ]