Pisemne zapytanie E-002873/11 Paul Rübig (PPE) do Komisji. Emisje formaldehydu w zamkniętych pomieszczeniach – zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi w wyższych temperaturach