Sprawa C-423/05: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Gospodarowanie odpadami — Dyrektywy 75/442/EWG i 1999/31/WE — Nielegalne i niepodlegające kontroli składowiska odpadów)