Pisemne zapytanie E-005261/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Spoty reklamowe dotyczące urządzeń do ozonoterapii