Sprawa T-514/10: Wyrok Sądu z dnia 21 czerwca 2012 r. — Fruit of the Loom przeciwko OHIM — Blueshore Management (FRUIT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Słowny wspólnotowy znak towarowy FRUIT — Nieużywanie — Artykuł 15 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)