Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1478 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2015, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Πηγής Εκλυόμενης Ακτινοβολίας ως Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Ερευνητικής Υποδομής (Ευρωπαϊκή Πηγή Εκλυόμενης Ακτινοβολίας ERIC) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)